Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#25803 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1948 ms 6528 K C++ 17 / 569 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-18 8:42:00
#134666 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1221 ms 4600 K C++ 17 / 402 B Ninh Anh Vũ 2023-04-20 16:56:10
#57201 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1191 ms 12720 K C++ 17 / 576 B LAM DEP TRAI 2021-11-14 7:59:35
#26022 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1188 ms 6500 K C++ 17 / 451 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-19 9:31:50
#26003 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1181 ms 3396 K C++ 17 / 428 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-19 9:28:20
#26036 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1173 ms 3432 K C++ / 433 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-19 9:35:40
#135855 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1171 ms 3444 K C++ 17 / 425 B Đỗ Hải Lâm 2023-04-28 3:10:43
#57215 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1171 ms 6544 K C++ 17 (Clang) / 461 B ThMinh 2021-11-14 8:10:38
#26015 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1171 ms 3424 K C++ 17 (Clang) / 431 B Trần Trung Đức 2021-01-19 9:30:56
#134367 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1163 ms 9596 K C++ 17 (Clang) / 2 K Gái Alime Tóc Vàng 2023-04-20 6:57:42
#135871 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1158 ms 3372 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-04-28 3:11:59
#26050 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1155 ms 3412 K C++ 17 / 437 B Lê Minh Tâm 2021-01-19 9:52:29
#135861 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1152 ms 3380 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-28 3:11:24
#134677 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1151 ms 3452 K C++ 17 / 385 B Lucky 2023-04-21 2:15:29
#83657 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1150 ms 6608 K C++ 17 / 423 B TH? 2022-05-13 2:55:40
#25998 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1148 ms 3460 K C++ 17 / 442 B Nguyễn Bình An 2021-01-19 9:27:30
#44628 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1147 ms 3424 K C++ 11 / 431 B hihihi1 2021-08-19 13:42:40
#26031 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1145 ms 6520 K C++ 17 / 361 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-19 9:34:45
#26086 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1144 ms 3456 K C++ / 355 B Bùi Tâm Đan 2021-01-19 10:08:15
#72890 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1142 ms 3404 K C++ 14 / 431 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:22:39
#135280 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1140 ms 3408 K C++ 17 / 427 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-25 0:02:16
#134676 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1140 ms 3452 K C++ 17 / 418 B Nguyễn Duy Anh 2023-04-21 1:55:41
#26292 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1140 ms 3440 K C++ / 320 B Đoàn Công Chiến 2021-01-21 10:13:45
#25993 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1138 ms 3428 K C++ 17 / 439 B Trùm CUỐI 2021-01-19 9:25:30
#135802 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1135 ms 3424 K C++ 17 / 387 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-27 14:10:12
#25994 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1135 ms 3412 K C++ 17 / 333 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-19 9:26:42
#58764 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3432 K C++ / 425 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:26:12
#74544 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3444 K C++ 14 / 933 B Nguyễn Minh Đức 2022-02-19 0:44:27
#26001 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3348 K C++ 17 / 339 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-19 9:28:11
#134579 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1131 ms 3452 K C++ 11 / 479 B hong thu 2023-04-20 13:19:56
#26008 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1128 ms 3456 K C++ 17 / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-01-19 9:29:24
#26035 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3408 K C++ 17 / 431 B Chu Minh Quân 2021-01-19 9:35:30
#135346 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3428 K C++ / 415 B dtr 2023-04-25 13:10:35
#26042 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3444 K C++ 17 / 442 B Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:36:48
#135077 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1124 ms 3452 K C++ 17 / 464 B . 2023-04-24 2:48:28
#26010 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1119 ms 3420 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:29:37
#134945 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1118 ms 3464 K C++ 17 / 427 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-23 4:04:07
#84551 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1118 ms 3372 K C++ / 449 B hm123 2022-05-23 14:25:28
#135098 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1117 ms 3416 K C++ 14 / 390 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-24 5:19:18
#134582 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1115 ms 3424 K C++ 17 / 458 B Đặng Châu Anh 2023-04-20 13:23:12
#48416 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1115 ms 3440 K C++ / 431 B Đỗ Anh Huy 2021-09-20 11:52:53
#135229 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1114 ms 3432 K C++ 17 / 412 B Vũ Minh Huyền 2023-04-24 15:03:47
#135814 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1114 ms 3428 K C++ 17 / 464 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-27 14:28:31
#135205 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1113 ms 3452 K C++ / 386 B Vũ Xuân Lâm 2023-04-24 14:03:31
#123168 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1110 ms 3416 K C++ 17 / 431 B Fan Arsenal 2023-02-28 11:25:49
#50695 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1110 ms 3420 K C++ / 343 B Onii Chan 2021-10-11 13:11:17
#135795 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1109 ms 3532 K C++ 17 / 431 B Trần Đăng Khoa 2023-04-27 14:03:01
#135778 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1109 ms 3368 K C++ 17 / 442 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-27 12:58:27
#134837 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3424 K C++ 17 / 388 B Phạm Thanh Lam 2023-04-21 16:34:35
#50970 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3452 K C++ / 390 B Xuân 2021-10-13 1:25:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: