Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70921 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 31 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-28 12:06:02
#8748 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 888 B Lemon Garden 2020-09-22 13:45:50
#70723 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 36 ms 336 K C++ 17 / 787 B Phạm Thị Trà Giang 2022-01-26 8:51:26
#57498 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 37 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 819 B hihihi1 2021-11-15 11:33:25
#30746 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 38 ms 348 K C++ 17 / 820 B Nguyễn Bình An 2021-03-12 9:16:31
#30761 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 38 ms 352 K C++ 17 / 676 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-12 9:18:46
#94237 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 38 ms 384 K C++ / 822 B Xuân 2022-10-12 20:56:11
#8779 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 39 ms 556 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 13:48:20
#30780 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 759 B Bùi Tâm Đan 2021-03-12 9:20:57
#30745 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 676 B Trần Quang Huy 2021-03-12 9:16:16
#30762 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 39 ms 368 K C++ 17 / 674 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-12 9:18:51
#30755 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 676 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-12 9:17:48
#30798 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 39 ms 380 K C++ 17 / 676 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-12 9:24:46
#61115 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 39 ms 356 K C++ 14 / 931 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-05 4:38:08
#30837 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 40 ms 352 K C++ 17 / 737 B Bùi Hải Đăng 2021-03-12 9:29:08
#30839 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 656 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-12 9:29:14
#48747 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 40 ms 344 K C++ / 528 B hm123 2021-09-23 9:33:13
#30799 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 41 ms 348 K C++ 17 / 674 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-12 9:24:51
#30827 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 656 B Lê Minh Tâm 2021-03-12 9:28:20
#30785 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 41 ms 356 K C++ 17 / 815 B Trần Khánh Linh 2021-03-12 9:21:25
#5725 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 42 ms 424 K C++ 17 / 732 B Phạm Thế Phong 2020-04-14 2:41:22
#30764 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 42 ms 352 K C++ / 676 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-12 9:19:08
#30795 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 42 ms 372 K C++ 17 / 818 B Trần Trung Đức 2021-03-12 9:23:02
#30772 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 42 ms 340 K C++ 17 / 756 B Tạ Thu Hà 2021-03-12 9:19:40
#30786 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 42 ms 352 K C++ 17 / 676 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-12 9:21:35
#103076 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 43 ms 384 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-20 14:50:16
#30921 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 44 ms 352 K C++ 17 / 761 B Chu Minh Quân 2021-03-12 9:59:18
#30776 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 44 ms 376 K C++ / 666 B Đặng Thái Sơn 2021-03-12 9:20:15
#30765 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 44 ms 356 K C++ 17 / 820 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-12 9:19:10
#30747 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 820 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-12 9:16:41
#31225 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 46 ms 348 K C++ 17 / 820 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-14 13:32:49
#30739 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 50 ms 352 K C++ 17 / 819 B Trùm CUỐI 2021-03-12 9:13:11
#70581 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 54 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 831 B Đặng Đức Thắng 2022-01-25 3:02:28
#82670 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 65 ms 356 K C++ / 861 B Đỗ Việt Cường 2022-04-30 11:20:13
#70538 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 70 ms 468 K C++ 11 (Clang) / 828 B tran cong viet 2022-01-25 0:47:58
#25693 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 71 ms 256 K Pascal / 929 B Nguyen An 2021-01-16 12:22:52
#84192 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 76 ms 348 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-18 11:14:49
#110097 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 118 ms 452 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 12:19:29
#48740 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 128 ms 348 K C++ / 736 B Trà Phương Nam 2021-09-23 8:21:34
#109909 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 134 ms 384 K C++ 17 / 987 B Akiet 2022-12-12 6:31:23
#68932 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 137 ms 360 K C++ / 864 B NTK 2022-01-12 11:40:59
#51336 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 148 ms 392 K C++ / 625 B Onii Chan 2021-10-15 0:34:39
#27969 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 156 ms 344 K C++ 14 / 971 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-19 3:46:38
#29324 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 919 ms 420 K C++ 17 / 689 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-03 9:46:10
#78385 #393. BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Accepted 100 942 ms 444 K C++ 17 / 764 B Tramm 2022-03-22 8:33:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: