Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
329 MK42SUM – Số số hạng 26 79 32.91%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 27 71 38.03%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 27 32 84.38%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 28 61 45.90%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 28 246 11.38%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 28 82 34.15%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 29 103 28.16%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 29 43 67.44%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 72 41.67%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 31 77 40.26%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 32 92 34.78%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 33 69 47.83%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 33 66 50.00%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 34 203 16.75%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 105 34.29%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 36 55 65.45%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 36 76 47.37%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 72 51.39%