Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 86 349 24.64%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 86 157 54.78%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 86 197 43.65%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 246 31.71%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 78 188 41.49%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 77 158 48.73%
474 DPMARKET – Hội trợ 77 241 31.95%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 77 166 46.39%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 210 35.71%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 75 253 29.64%
447 DPCABLE – Nối cáp 75 156 48.08%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 74 232 31.90%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 250 29.60%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 73 364 20.05%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 72 193 37.31%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 71 80 88.75%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 70 126 55.56%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 184 36.96%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 66 245 26.94%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 66 118 55.93%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 151 43.05%