Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 98 193 50.78%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
565 EVA - Sơ tán 95 165 57.58%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 305 30.16%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 90 190 47.37%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 90 356 25.28%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 90 363 24.79%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 90 165 54.55%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 90 233 38.63%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 256 33.20%
474 DPMARKET – Hội trợ 83 257 32.30%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 82 208 39.42%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 80 171 46.78%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 266 29.32%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 77 206 37.38%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 76 175 43.43%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 76 298 25.50%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 76 190 40.00%