Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
496 STMASS – Khối lượng phân tử 44 73 60.27%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 43 97 44.33%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 41 208 19.71%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 41 72 56.94%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 41 171 23.98%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 40 72 55.56%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 40 127 31.50%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 39 103 37.86%
447 DPCABLE – Nối cáp 37 103 35.92%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 36 120 30.00%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 36 54 66.67%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 36 52 69.23%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 35 55 63.64%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 49 69.39%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 34 83 40.96%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 32 55 58.18%