Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 38 49 77.55%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 58 63.79%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 37 98 37.76%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 104 34.62%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 75 46.67%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 34 146 23.29%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 34 53 64.15%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 33 66 50.00%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 200 15.50%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 29 71 40.85%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 28 122 22.95%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 28 101 27.72%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 26 31 83.87%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 97 26.80%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 26 69 37.68%