Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 6 16 37.50%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 4 29 13.79%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 6 33 18.18%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%
1069 STRING - Ghép xâu 2 5 40.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 5 60.00%
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 47 14.89%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
1061 GIFTS - Phát quà 38 111 34.23%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1058 M - Chữ M 7 26 26.92%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%