Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 22 22.73%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 21 22 95.45%
94 BITCLEAR – Xóa bit 7 22 31.82%
1379 MANSION - Biệt thự 8 22 36.36%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
666 BUYING 20 22 90.91%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
1204 HRANK - Xếp hạng 5 22 22.73%
2000 APPLE 2 22 9.09%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 9 22 40.91%
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 12 21 57.14%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 9 21 42.86%
1278 WALKING - Chạy bộ 9 21 42.86%
2065 PALINEZ 13 20 65.00%
1300 GNUMBER 8 20 40.00%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
1307 ODAROAD - Làm đường 11 20 55.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%