Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
1146 PTC - Phần tử chung 7 7 100.00%
1404 SEQMX 7 142 4.93%
641 ELECTION 7 8 87.50%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 7 10 70.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 53 13.21%
1463 WISHES - Tổng ước 7 29 24.14%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
1235 CPATH 7 13 53.85%
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 19 36.84%
1265 VECTOR 7 25 28.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1016 SORT - Sắp xếp lại 7 47 14.89%
2055 MOVE 6 30 20.00%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 6 19 31.58%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 29 20.69%
32 HY025 - Chia hết 6 88 6.82%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%