Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 14 18 77.78%
1012 CGRAPH - Đồ thị 14 55 25.45%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
1543 SCI 15 45 33.33%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 15 23 65.22%
93 LSB – Bit thấp nhất 15 18 83.33%
1146 PTC - Phần tử chung 15 20 75.00%
5012 BIN - Số nhị phân 15 17 88.24%
5014 OCT - Số bát phân 15 16 93.75%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 15 25 60.00%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 15 39 38.46%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 102 14.71%
1506 ROBOT 15 59 25.42%