Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
672 MDIST 18 27 66.67%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 47 76 61.84%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
1009 MEDIAN - Số trung vị 15 52 28.85%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
2237 MEDICINE 0 0 -
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 20 94 21.28%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
2297 MERSENNE 0 6 0.00%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 181 409 44.25%
620 METTING 20 51 39.22%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
613 MILITARY 12 27 44.44%
2195 MILLIONAIRE 0 0 -
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 84 186 45.16%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
1002 MINE - Đào vàng 25 147 17.01%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
5149 MINIMUM - Thấp nhất 16 18 88.89%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 17 54 31.48%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 66 54.55%