Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
2194 HOLE 0 0 -
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 55 261 21.07%
5154 HKDATA 5 38 13.16%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
2193 HILBERT 0 0 -
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
458 HFNUMBER - Số có bạn 145 586 24.74%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
5015 HEX - Số thập lục phân 8 10 80.00%
2 HELLO - Hello, World! 646 1125 57.42%
5002 HELLO 7 9 77.78%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
651 HCN 6 16 37.50%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%
2318 HATDE 0 0 -
2313 HASH 0 0 -
626 HARMONY 10 35 28.57%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%