Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
926 LADDER - Lấy đồ 14 30 46.67%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 13 21 61.90%
907 ESCAPE - Chạy trốn 7 15 46.67%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
905 PHOTO - Chụp ảnh 2 2 100.00%
904 RBLOCK - Cấm đường 4 5 80.00%
903 ORE - Khai thác quặng 3 6 50.00%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 2 13 15.38%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 6 6 100.00%
900 NCODERS - Tượng đài 10 19 52.63%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 21 151 13.91%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0 4 0.00%
897 SANNEN - San nền 13 28 46.43%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 2 30 6.67%
895 KEYBOARD - Bàn phím 2 7 28.57%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 2 6 33.33%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 13 66 19.70%
892 OVERPART - Quá nửa 4 8 50.00%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 2 6 33.33%
890 TRAFFIC - Giao thông 4 5 80.00%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 6 6 100.00%
888 MAYUI - Máy ủi 32 78 41.03%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 2 25 8.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 9 77.78%
885 INCPATH 3 4 75.00%