Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 16 31.25%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1452 SUPERSEQ 5 10 50.00%
2230 LCM 5 38 13.16%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1479 PSWAP - Đổi chỗ 5 77 6.49%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
1270 KAMP 5 20 25.00%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
2326 CITY 4 15 26.67%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
2077 EXPLORE 4 7 57.14%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
40 HY033 - Dán đề can 4 11 36.36%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 17 23.53%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 4 29 13.79%