Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1324 BUS - Đón nhân viên 5 14 35.71%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 5 10 50.00%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 5 7 71.43%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 5 11 45.45%
2107 DICE 5 10 50.00%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 5 62 8.06%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
846 NOST2 - Không Binary index tree 5 7 71.43%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
619 INCPOS 5 9 55.56%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 8 62.50%
642 DANCING 5 10 50.00%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1433 PATHS - Đường đi 5 117 4.27%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 14 35.71%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1452 SUPERSEQ 5 10 50.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 5 27 18.52%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 5 46 10.87%