Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
2214 NICE 0 0 -
2016 NINJA 0 10 0.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
2255 NLINEUP 0 0 -
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
1273 NORMA 0 23 0.00%
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 97 197 49.24%
2256 NRACE 0 0 -
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -
2261 NUMBER 0 0 -
2012 NUMBER 0 0 -
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
2272 NUMBERS 0 0 -
580 NUMBERS - Đếm số 37 155 23.87%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
217 NUMBERS - Số may mắn 66 131 50.38%
2011 NUMERE 0 3 0.00%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 17 23.53%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%
379 NUMTRANS - Ghép số 141 229 61.57%