Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1369 BIC - Đua xe đạp 18 150 12.00%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
603 COLOR 18 30 60.00%
625 FUNCTION 18 21 85.71%
662 BIGMOD 18 61 29.51%
1208 PAY - Mua hàng 18 24 75.00%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 18 87 20.69%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 18 22 81.82%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
5 DATE - Đoán ngày 19 73 26.03%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
13 HY006 - Josephus 19 52 36.54%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
848 SALEOFF - Khuyến mại 19 30 63.33%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 19 41 46.34%
1112 COLTREE - Màu của cây 19 62 30.65%
1117 MATRIXSEARCH 19 49 38.78%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
646 TGD 19 66 28.79%
665 EVENSUM 19 39 48.72%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 19 38 50.00%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 29 65.52%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 19 32 59.38%