Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 143 13.29%
5150 DIVISIBLE 19 22 86.36%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1112 COLTREE - Màu của cây 19 62 30.65%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
879 ABREC 19 121 15.70%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
666 BUYING 19 21 90.48%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%