Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%
1536 MATH 8 36 22.22%
1537 ABST 5 19 26.32%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
1540 PRIMES 8 40 20.00%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1543 SCI 15 45 33.33%
1544 KARA - Karaoke 62 164 37.80%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 96 21.88%
1546 BOT - Giao thông 7 52 13.46%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 13 63 20.63%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 1 1 100.00%
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 2 15 13.33%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 9 0.00%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%