Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
2346 DICE 0 9 0.00%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
1098 MODULO 2 9 22.22%
2133 TEAMS 2 9 22.22%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
1152 GIFT - Tặng quà 0 9 0.00%
642 DANCING 4 9 44.44%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
5002 HELLO 7 9 77.78%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
2228 APPLES 3 9 33.33%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%
1281 SLIS 0 8 0.00%