Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 3 3 100.00%
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 3 8 37.50%
2228 APPLES 3 8 37.50%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1483 BEAUTSET - Tập hợp đẹp 3 19 15.79%
1485 KTREE - Cây K- phân 3 23 13.04%
1489 TREE - Đếm cây 3 23 13.04%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 36 8.33%
998 EMPLOY - Tuyển dụng 3 57 5.26%
2281 CHESS 3 6 50.00%
2282 CIRCLES 3 14 21.43%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
2039 BILA 3 3 100.00%
5115 GHEPSO - Ghép số 3 9 33.33%
1280 KID 2 4 50.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%