Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1002 MINE - Đào vàng 25 147 17.01%
2053 KNAPSACK 26 60 43.33%
2054 LCS 26 46 56.52%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 67 38.81%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 39 66.67%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 87 31.03%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 27 61 44.26%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 27 44 61.36%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
5034 TACHTU - Tách các từ 27 33 81.82%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 120 22.50%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 27 109 24.77%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 130 20.77%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%