Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 24 41 58.54%
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 42 57.14%
690 COWS - Duy trì đường mòn 24 51 47.06%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 58 41.38%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 24 93 25.81%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 24 32 75.00%
1502 PARTY - Tiệc mừng 24 75 32.00%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 24 128 18.75%
5094 CDIV - Chia hết 24 82 29.27%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 25 99 25.25%
805 ORANGE - Cam sành Hàm Yên 25 100 25.00%
820 JUMP - Nhảy về đích 25 169 14.79%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
615 BEGIN9 25 112 22.32%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 25 95 26.32%
670 CHAR 25 32 78.13%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 25 86 29.07%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 92 27.17%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 25 41 60.98%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 25 34 73.53%
1256 TIME - Thời gian trung bình 25 81 30.86%
5096 AREA - Diện tích 25 32 78.13%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 26 84 30.95%