Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 5 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
2187 PLAYNUM 0 2 0.00%
5006 PLUS 9 11 81.82%
1 PLUS - A cộng B 1046 1842 56.79%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 28 50.00%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 43 55.81%
812 POLE - Cột điện 47 184 25.54%
814 POLE2 - Cột điện 2 46 178 25.84%
1465 POLICE 1 12 8.33%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 86 29.07%
1213 POOL - Bể bơi 55 142 38.73%
621 POSIPROD - Tích dương 33 51 64.71%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 2 25 8.00%
628 POTTERY 59 204 28.92%
2294 POWER3 8 20 40.00%
2264 POWERFULARRAY 0 2 0.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0 5 0.00%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 11 74 14.86%
5133 PRESENT - BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY 0 1 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 11 21 52.38%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 97 254 38.19%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 155 352 44.03%
1540 PRIMES 8 40 20.00%