Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 146 442 33.03%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 130 296 43.92%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 239 24.27%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
1116 PROD 6 19 31.58%
655 PRODUCT 32 45 71.11%
205 PRODUCT - Tích các số 62 235 26.38%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
402 PROJECTS - Dự án 230 451 51.00%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 110 18.18%
2289 PS 0 0 -
1479 PSWAP - Đổi chỗ 5 77 6.49%
1146 PTC - Phần tử chung 13 16 81.25%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 28 66 42.42%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 161 30.43%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 35 68 51.47%
1264 QQ - Xếp hàng 6 12 50.00%