Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
669 AURORA 0 2 0.00%
668 ART 5 16 31.25%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
666 BUYING 12 14 85.71%
665 EVENSUM 16 34 47.06%
664 XORSUM 3 6 50.00%
663 RBPOINT2 27 75 36.00%
662 BIGMOD 14 48 29.17%
661 COUNTSTR 7 23 30.43%
660 BALLOON 19 23 82.61%
659 GARDEN 1 4 25.00%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
657 DPD1 3 5 60.00%
656 CLKANGLE 6 7 85.71%
655 PRODUCT 24 33 72.73%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
653 AVERAGE 6 111 5.41%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
651 HCN 5 14 35.71%
650 MOD 21 42 50.00%
649 TRAVELAB 15 24 62.50%
648 BTOWER 7 22 31.82%
647 ELEVATOR 16 28 57.14%
646 TGD 17 58 29.31%
645 BIGGER 26 49 53.06%