Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
660 BALLOON 22 26 84.62%
659 GARDEN 1 4 25.00%
657 DPD1 3 5 60.00%
656 CLKANGLE 6 7 85.71%
655 PRODUCT 27 37 72.97%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
651 HCN 5 14 35.71%
650 MOD 23 46 50.00%
649 TRAVELAB 14 23 60.87%
648 BTOWER 7 22 31.82%
647 ELEVATOR 18 30 60.00%
646 TGD 20 65 30.77%
645 BIGGER 28 51 54.90%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
642 DANCING 4 9 44.44%
641 ELECTION 7 8 87.50%
640 TINHTONG 41 63 65.08%
639 INSPIRE 0 0 -
638 VMACHINE 9 20 45.00%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
636 MAXDIFF 49 72 68.06%
635 AVG3NUM 28 30 93.33%