Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
665 EVENSUM 23 41 56.10%
664 XORSUM 3 6 50.00%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
660 BALLOON 25 29 86.21%
659 GARDEN 1 4 25.00%
657 DPD1 3 8 37.50%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
655 PRODUCT 32 45 71.11%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
652 AQUERY2 19 80 23.75%
651 HCN 6 16 37.50%
650 MOD 25 52 48.08%
649 TRAVELAB 14 24 58.33%
648 BTOWER 9 33 27.27%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
646 TGD 23 82 28.05%
645 BIGGER 30 54 55.56%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
642 DANCING 4 9 44.44%
641 ELECTION 7 8 87.50%
640 TINHTONG 44 67 65.67%