Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
2267 HAMMING 1 2 50.00%
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
1261 GAME 1 1 100.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
2304 SILKROAD 0 0 -
1281 SLIS 0 8 0.00%
2305 CANVAS 0 1 0.00%
2306 HAINAO 0 0 -
2051 EGROUP 0 3 0.00%
2309 THUPHAM 0 1 0.00%
2310 APALIN 0 0 -