Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
2313 HASH 0 0 -
2058 ARBORE 0 0 -
2314 PALINCROSS 0 0 -
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2317 FLAGS 0 0 -
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2318 HATDE 0 0 -
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 0 7 0.00%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%
2320 CNTFRI 0 0 -
2321 CROSS 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2323 LISTGAME2 0 0 -
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%
2068 BIGSQ 0 0 -
2324 ZERO 0 19 0.00%
2069 DOTS 0 0 -
2070 GEARS 0 0 -
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 0 8 0.00%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 4 0.00%
2071 HACKER 0 0 -
2073 AFARM 0 0 -
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%