Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5085 SEQ - Dãy số 1 26 3.85%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1143 SEQ2015 16 48 33.33%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1404 SEQMX 7 145 4.83%
828 SEQPART – Chia dãy 20 42 47.62%
1251 SEQSTR - Dãy xâu 22 62 35.48%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 42 2.38%
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 95 366 25.96%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 127 297 42.76%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1286 SHOES - Chọn giày 23 63 36.51%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
2204 SHPROB 0 0 -
2208 SHUFFLE 0 3 0.00%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%