Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
2125 A007 2 4 50.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
659 GARDEN 1 4 25.00%
675 COUNTK 0 4 0.00%
2279 HOUSE 2 4 50.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
2051 EGROUP 0 3 0.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1320 STOVE 1 3 33.33%