Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
5041 FRAC - Phân số 40 109 36.70%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 109 38.53%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 110 18.18%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
1061 GIFTS - Phát quà 39 113 34.51%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 113 19.47%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 53 113 46.90%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 77 113 68.14%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 114 14.04%
16 HY009 - Ngịch thế 74 115 64.35%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 116 19.83%
812 POLE - Cột điện 43 116 37.07%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 59 116 50.86%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 43 117 36.75%
610 LINETRIP 49 117 41.88%