Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 37 66 56.06%
1219 REMAINDER - Số dư 37 255 14.51%
1061 GIFTS - Phát quà 38 111 34.23%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 89 42.70%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
5042 EVENT - Sự kiện 38 63 60.32%
447 DPCABLE – Nối cáp 38 105 36.19%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 38 142 26.76%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
1022 PART - Chia đoạn 38 75 50.67%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
5041 FRAC - Phân số 39 106 36.79%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 39 67 58.21%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 39 59 66.10%
213 ARCHERY - Bắn cung 39 95 41.05%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 40 94 42.55%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
605 DEMSO 40 119 33.61%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 40 63 63.49%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%