Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
888 MAYUI - Máy ủi 32 78 41.03%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 32 40 80.00%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 32 92 34.78%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
803 FAIR - Hội chợ 33 76 43.42%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 33 128 25.78%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 33 74 44.59%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 33 97 34.02%
617 SUB 33 134 24.63%
621 POSIPROD - Tích dương 33 51 64.71%
5027 DAOCOT - Đảo cột 33 37 89.19%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 33 66 50.00%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 147 22.45%
1212 DELARR - Xóa dãy 33 64 51.56%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 33 119 27.73%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 33 69 47.83%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 34 203 16.75%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 34 66 51.52%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 34 220 15.45%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 34 155 21.94%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 64 53.13%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
21 HY014 - Di chuyển Robot 35 55 63.64%