Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1378 ms 29572 K Python 3 / 258 B Phan Thien Hue 2023-01-06 9:27:09
#26779 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 767 ms 364 K C++ 17 / 285 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-28 9:21:04
#26704 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 744 ms 356 K C++ 17 / 295 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-28 9:04:27
#27146 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1975 ms 51300 K Python 3 / 314 B Pham Buu 2021-02-02 14:22:27
#26728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 368 K C++ / 325 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-28 9:13:04
#134889 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 99 ms 4220 K C++ / 331 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-20 6:55:26
#41924 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 771 ms 352 K C++ / 339 B letran3 2021-07-09 14:18:08
#26804 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 740 ms 356 K C++ 17 / 342 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-28 9:32:00
#151126 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 92 ms 484 K C++ 11 / 342 B Trần Nhật Long 2024-05-19 5:50:51
#79698 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2277 ms 444 K C++ 17 / 345 B Chử Minh Trí 2022-03-30 8:04:23
#26688 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 728 ms 444 K C++ 17 / 349 B Trần Quang Huy 2021-01-28 9:00:26
#27751 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 792 ms 1320 K C++ / 350 B hoctin2020 2021-02-17 13:35:32
#50491 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 126 ms 1280 K C++ / 359 B Onii Chan 2021-10-09 0:35:33
#144349 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 969 ms 45732 K Python 3 / 359 B lê thành đạt 2024-04-05 13:43:14
#110833 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ 17 / 362 B Đặng Huyền Trân 2022-12-15 7:56:51
#153411 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 97 ms 4224 K C++ / 374 B Huy dz 2024-06-05 15:22:12
#26735 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 770 ms 356 K C++ 17 / 378 B Lê Minh Tâm 2021-01-28 9:14:53
#26741 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 452 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:15:40
#26706 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 784 ms 464 K C++ / 387 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-28 9:04:41
#26649 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 736 ms 364 K C++ 17 / 390 B Trùm CUỐI 2021-01-28 4:26:38
#26766 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 376 K C++ 17 / 390 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-28 9:17:56
#26730 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 746 ms 452 K C++ 17 / 390 B Tạ Thu Hà 2021-01-28 9:13:27
#127637 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 444 K C++ 17 / 392 B Ha Phu Hao 2024-01-25 13:36:46
#110856 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 132 ms 1380 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-15 8:22:07
#44727 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 852 ms 352 K C++ 11 / 394 B hihihi1 2021-08-20 9:11:14
#78283 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 861 ms 360 K C++ / 396 B long 2022-03-21 10:08:32
#111193 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1300 K C++ 14 / 404 B Lường Ngọc An 2022-12-16 9:53:23
#71295 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 758 ms 356 K C++ 11 / 406 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-07 14:58:27
#88508 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 366 ms 4252 K C++ 17 / 416 B FPX suygestu 2022-07-29 1:01:51
#27353 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 708 ms 384 K C++ 17 / 423 B iwannabetheguy 2021-02-04 12:06:07
#33211 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 109 ms 4224 K C++ 11 / 427 B HoangVu 2021-03-30 20:11:29
#26650 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 780 ms 508 K C++ 17 / 428 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-28 6:20:44
#73868 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ / 429 B Doan Vo Thao My 2022-02-17 0:34:37
#26692 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 484 K C++ 17 / 430 B Đoàn Công Chiến 2021-01-28 9:01:24
#73663 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1152 K Pascal / 431 B Tran Anh Quan 2022-02-16 2:12:48
#132324 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 1280 K C++ 17 / 431 B Phan Quốc Triệu 2024-02-15 14:58:48
#119018 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 733 ms 352 K C++ 14 / 432 B Đào Đức Thắng 2023-12-22 3:59:17
#26800 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 773 ms 484 K C++ 17 / 434 B Bùi Hải Đăng 2021-01-28 9:28:00
#26736 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 468 K C++ 17 / 434 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-28 9:14:56
#26661 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 739 ms 440 K C++ 17 / 434 B Đặng Thái Sơn 2021-01-28 8:50:29
#26724 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ 17 / 438 B Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:09:29
#76907 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 81 ms 1236 K C++ / 438 B Tuan Anh 2022-03-09 4:18:00
#52615 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 180 ms 1404 K C++ / 441 B Xuân 2021-10-22 7:44:42
#40538 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 844 ms 464 K C++ / 443 B Lợi giấu tên :)) 2021-06-30 15:23:52
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#129471 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 189 ms 4580 K C++ 14 / 453 B BH 2024-01-31 4:14:46
#131072 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 202 ms 4572 K C++ 14 / 453 B Phạm Anh Minh 2024-02-07 15:32:10
#127170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 90 ms 448 K C++ 17 / 455 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-24 1:34:20
#79368 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2356 ms 464 K C++ 17 / 456 B meow 2022-03-29 8:33:33
#151520 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1248 K C++ 17 (Clang) / 456 B trí 2024-05-21 3:25:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: