Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#29504 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 77 ms 1284 K C++ 17 / 458 B Đoàn Thanh Phát 2021-03-06 0:44:08
#26702 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 758 ms 464 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Bình An 2021-01-28 9:03:40
#71514 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2358 ms 360 K C++ / 462 B HieuLe 2022-02-08 13:31:01
#110819 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 102 ms 1348 K C++ 17 / 468 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 7:43:26
#119032 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2318 ms 440 K C++ / 469 B Trần Long 2023-12-22 4:13:07
#26681 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 735 ms 464 K C++ 17 / 472 B Chu Minh Quân 2021-01-28 8:58:20
#26701 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 788 ms 388 K C++ 17 / 474 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-28 9:03:18
#26678 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 448 K C++ 17 / 474 B Trần Trung Đức 2021-01-28 8:57:03
#40479 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2341 ms 356 K C++ / 474 B Đào Đình Bình 2021-06-30 10:36:37
#67315 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 136 ms 1376 K C++ 11 (Clang) / 474 B Persia 2022-01-01 2:21:25
#130848 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1320 K C++ 17 / 477 B Đặng Hải Long 2024-02-06 8:57:06
#136894 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2549 ms 38348 K Python 3 / 480 B BaoHuang 2024-02-24 3:15:01
#78190 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1256 K C++ / 481 B Truong Xuan Dao 2022-03-20 12:49:42
#110834 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1368 K C++ 17 / 488 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 7:57:18
#129728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1256 K Pascal / 496 B Nguyễn Đình Chiến 2024-01-31 11:39:11
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47
#110860 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1376 K C++ 17 / 499 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-15 8:23:56
#67939 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 1336 K C++ 17 / 501 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:26:27
#28401 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 759 ms 492 K C++ / 512 B Trần Trung Hiếu 2021-02-23 9:59:37
#84439 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 79 ms 4096 K C++ (NOI) / 514 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-22 12:34:51
#60047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 72 ms 1276 K C++ / 522 B Vũ Giang 2021-11-29 12:09:34
#82576 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 4224 K C++ / 522 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:07:10
#143968 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1404 K C++ 11 / 523 B Nguyễn Việt Hùng 2024-04-02 12:12:27
#79537 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1276 K C++ / 525 B Lê Tùng Lâm 2022-03-29 13:38:24
#83880 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 134 ms 1404 K C++ 11 / 526 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 10:50:19
#85483 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2642 ms 19984 K C++ 11 / 531 B Banh:) 2022-06-11 4:07:43
#119070 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 63 ms 484 K C++ / 536 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-22 6:40:36
#91920 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1380 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-09-16 13:34:17
#119047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ / 543 B Nguyễn Hoàng Dương 2023-12-22 4:38:14
#127005 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 144 ms 1364 K C++ 17 / 547 B yofwyst 2024-01-23 11:52:49
#131024 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 80 ms 1184 K Pascal / 548 B HL 2024-02-07 10:07:55
#129598 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 55 ms 1256 K Pascal / 549 B Lê Ngọc Trung 2024-01-31 7:54:23
#87360 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 155 ms 1344 K C++ 11 / 550 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-12 14:26:32
#76634 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 845 ms 484 K C++ 17 / 553 B TH? 2022-03-05 18:46:53
#145046 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 830 ms 352 K C++ 17 / 562 B binh 2024-04-11 11:55:47
#71755 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 4172 K C++ 17 / 571 B Thành Hiếu 2022-02-10 5:05:48
#119264 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 766 ms 16124 K C++ 17 / 578 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:59:56
#119026 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1559 ms 10216 K C++ / 590 B Phạm Đức Thiện 2023-12-22 4:08:06
#119054 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 67 ms 1344 K C++ 14 / 598 B Trần Bình An 2023-12-22 5:21:35
#78423 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 169 ms 4340 K C++ 14 / 603 B stroke of fortune 2022-03-22 13:28:29
#76058 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1276 K C++ 17 / 605 B Taso 2022-03-01 5:53:18
#139711 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 380 K C++ 17 / 618 B Đặng Hải Phong 2024-03-10 7:01:58
#153289 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 63 ms 1276 K C++ 14 / 628 B Vũ Hoài Băng 2024-06-05 4:16:33
#143290 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 76 ms 1352 K C++ 17 / 635 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-28 15:17:45
#34997 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 4228 K C++ 14 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 14:57:59
#146876 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 508 K C++ / 645 B re_fi 2024-04-23 7:46:04
#29270 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 1148 K C++ 17 / 661 B Phan Thanh Tiến 2021-03-02 10:12:14
#73742 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 549 ms 12156 K C++ 14 / 691 B A 2022-02-16 8:19:07
#29246 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1272 K C++ 11 / 703 B Student 2021-03-02 7:04:56
#61882 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 328 ms 1356 K C++ / 706 B Mayami 2021-12-09 14:23:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: