Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115406 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 20 ms 264 K C++ 11 (NOI) / 497 B Durex+_+ 2023-01-12 5:11:39
#101100 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 23 ms 256 K C++ (NOI) / 189 B Đặng Châu Anh 2022-11-13 14:03:34
#100089 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 29 ms 372 K C++ / 225 B Lương Tiến Đạt 2022-11-09 8:53:25
#99667 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 234 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-09 7:21:03
#99713 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 212 B R 2022-11-09 7:42:14
#99790 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 210 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-09 7:58:47
#99815 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 30 ms 356 K C++ 14 / 198 B Vũ Đức Anh 2022-11-09 8:03:19
#99681 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 30 ms 356 K C++ 14 / 256 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-09 7:30:32
#101774 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 31 ms 356 K C++ 14 / 219 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-11-15 3:14:45
#100722 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 31 ms 368 K C++ 17 / 180 B Ú Òa 2022-11-10 15:47:17
#100957 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 179 B Đặng Huyền Trân 2022-11-11 15:07:46
#101796 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 213 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-15 3:19:16
#101941 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 780 B Kripperz 2022-11-15 4:46:37
#100144 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 32 ms 444 K C++ 17 / 274 B Vũ Đức Huy 2022-11-09 13:41:00
#99705 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 33 ms 356 K C++ 17 / 214 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-09 7:40:23
#99961 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 33 ms 348 K C++ 14 / 238 B Lường Ngọc An 2022-11-09 8:20:48
#99916 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 34 ms 352 K C++ 14 / 197 B Phùng Nhật Minh 2022-11-09 8:17:02
#99887 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 35 ms 356 K C++ / 201 B Trần Đăng Khoa 2022-11-09 8:12:38
#136601 #5022. INVARR - Đảo ngược mảng Accepted 100 474 ms 21548 K Python 3 / 104 B Vũ Nguyễn 2023-05-05 14:40:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: