Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 25 55 45.45%
329 MK42SUM – Số số hạng 25 53 47.17%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 25 234 10.68%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 25 83 30.12%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 25 116 21.55%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 24 78 30.77%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 23 109 21.10%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 23 60 38.33%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 22 53 41.51%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 21 94 22.34%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 21 34 61.76%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 21 90 23.33%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 20 50 40.00%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 20 40 50.00%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 72 27.78%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 59 32.20%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 18 31 58.06%