Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 29 43 67.44%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 29 130 22.31%
417 KSHORT - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh 29 51 56.86%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 28 59 47.46%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 28 252 11.11%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 27 131 20.61%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 26 120 21.67%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
329 MK42SUM – Số số hạng 26 79 32.91%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 26 42 61.90%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 25 44 56.82%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 25 58 43.10%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 24 66 36.36%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 23 306 7.52%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 238 9.66%
572 SPY - Điệp viên 23 40 57.50%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 22 79 27.85%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 21 29 72.41%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 21 54 38.89%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 21 47 44.68%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%