Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 41 64 64.06%
464 FLASHMOB - Flash Mob 46 117 39.32%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 26 26 100.00%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 33 50 66.00%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 38 54 70.37%
460 ARRAY - Dãy số 55 118 46.61%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 25 28 89.29%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 44 90 48.89%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 66 153 43.14%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 363 29.48%
454 DEMSO - Đếm số 53 116 45.69%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 77 294 26.19%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 10 22 45.45%
451 DPPAINT – Sơn nhà 52 90 57.78%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 6 6 100.00%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 7 19 36.84%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 6 39 15.38%
447 DPCABLE – Nối cáp 34 87 39.08%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 30 107 28.04%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 21 76 27.63%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 57 211 27.01%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 89 245 36.33%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 45 113 39.82%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 119 21.85%