Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 133 20.30%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 35 68 51.47%
474 DPMARKET – Hội trợ 83 257 32.30%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
467 COVER - Mái che 58 170 34.12%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 44 78 56.41%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 61 90 67.78%
464 FLASHMOB - Flash Mob 63 157 40.13%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 29 29 100.00%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 39 59 66.10%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 63 65.08%
460 ARRAY - Dãy số 63 127 49.61%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 33 43 76.74%
458 HFNUMBER - Số có bạn 145 586 24.74%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 53 102 51.96%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 76 168 45.24%
455 FANUMBER - Số độc thân 129 467 27.62%
454 DEMSO - Đếm số 61 136 44.85%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%