Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
527 GCDSUM – Tổng ước chung 26 91 28.57%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 37 84 44.05%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 9 17 52.94%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 36 154 23.38%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 44 150 29.33%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 27 58 46.55%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 16 31 51.61%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 48 122 39.34%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 100 206 48.54%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 34 95 35.79%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 53 85 62.35%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 73 172 42.44%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 86 198 43.43%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 34 86 39.53%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 35 78 44.87%
504 GOLFYARD – Sân Golf 26 84 30.95%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 58 46.55%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 47 166 28.31%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 92 288 31.94%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 98 310 31.61%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 34 40 85.00%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 67 110 60.91%