Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 4 9 44.44%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 3 4 75.00%