Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5085 SEQ - Dãy số 0 19 0.00%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 17 20 85.00%
5087 CANDIA - Cân đĩa 16 29 55.17%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 29 51 56.86%
5089 ANTICOVID - Tiêm phòng COVID 12 17 70.59%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 4 46 8.70%
5091 KYHOI - Pháo hoa chào xuân KỶ HỢI 8 16 50.00%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 2 20 10.00%
5093 SONLADEP - Thành phố Sơn La đẹp 2 34 5.88%
5094 CDIV - Chia hết 21 74 28.38%
5095 ROUNDPRI - Số nguyên tố vòng 13 38 34.21%
5096 AREA - Diện tích 22 22 100.00%
5097 STRING - Xâu ký tự 19 22 86.36%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 23 27 85.19%
5099 BONUS - Tặng quà 19 41 46.34%
5106 AREA - Diện tích 12 23 52.17%
5107 GIFT - Quà 4 5 80.00%
5108 DELCHAR - Xóa ký tự 6 11 54.55%
5109 UNIFORM - Đồng phục 5 14 35.71%
5110 CIRCLE - Vòng tròn số 6 20 30.00%
5111 PHONENUM - Số điện thoại 22 47 46.81%
5112 RCV - Rung chuông vàng 10 14 71.43%
5113 RCV2 - Rung chuông vàng 2 5 10 50.00%
5114 QUALN - Quà Lưu niệm 6 10 60.00%
5115 GHEPSO - Ghép số 3 9 33.33%