Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
2227 XOR 0 0 -
89 XOR – Bit khác nhau 15 18 83.33%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
1486 XORSET - Tập XOR 0 11 0.00%
664 XORSUM 3 6 50.00%
1477 XQUERY - Truy vấn 16 165 9.70%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
2150 XYZ 0 0 -
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
1393 YENOM - Thanh khoản 17 36 47.22%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
2324 ZERO 0 19 0.00%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%