Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2273 VANG 0 2 0.00%
2276 ANAGRAM 0 2 0.00%
2277 ARCHERY 0 2 0.00%
2278 DFS 0 2 0.00%
2279 HOUSE 1 2 50.00%
2280 LAMP 0 2 0.00%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
2287 FJ 0 2 0.00%
2288 MIXTURE 0 2 0.00%
2289 PS 0 2 0.00%
2291 DOIKHANG 0 2 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
2295 DIVINAT 2 2 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
2296 LAKY 0 2 0.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1276 FERRIES 0 2 0.00%
2300 LISTGAMEEX 0 2 0.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
2302 NENBIT 0 2 0.00%