Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2023 FORMAT1 0 4 0.00%
2024 GATHER 0 4 0.00%
2280 LAMP 0 2 0.00%
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 0 4 0.00%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 4 0.00%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 4 0.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
2285 TRONTIM 0 4 0.00%
2030 CHEAT - Gian lận 0 4 0.00%
2031 DEJAVU 0 6 0.00%
2287 FJ 0 2 0.00%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
2032 ERRANT-KNIGHT 0 4 0.00%
2288 MIXTURE 0 2 0.00%
2033 FACTOR - Phân tích 0 4 0.00%
2289 PS 0 2 0.00%
2290 SEQUENCES 0 3 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
2035 HORROR 0 7 0.00%
2291 DOIKHANG 0 2 0.00%
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 4 0.00%
2038 AGGRESSIVE COWS 0 4 0.00%
2296 LAKY 0 2 0.00%
1273 NORMA 0 25 0.00%
2041 DEBUG 0 8 0.00%