Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2016 NINJA 0 14 0.00%
2272 NUMBERS 0 2 0.00%
2017 NTREES - Trồng cây 0 4 0.00%
2273 VANG 0 2 0.00%
2274 TABLE 0 1 0.00%
2275 TILING 0 5 0.00%
2276 ANAGRAM 0 2 0.00%
2277 ARCHERY 0 2 0.00%
2278 DFS 0 2 0.00%
2023 FORMAT1 0 4 0.00%
2024 GATHER 0 4 0.00%
2280 LAMP 0 2 0.00%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 4 0.00%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 4 0.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
2285 TRONTIM 0 4 0.00%
2030 CHEAT - Gian lận 0 4 0.00%
2031 DEJAVU 0 6 0.00%
2287 FJ 0 2 0.00%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
2032 ERRANT-KNIGHT 0 4 0.00%
2288 MIXTURE 0 2 0.00%
2033 FACTOR - Phân tích 0 4 0.00%
2289 PS 0 2 0.00%
2290 SEQUENCES 0 3 0.00%