Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 36 60 60.00%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 14 29 48.28%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 20 31 64.52%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 19 69 27.54%
5085 SEQ - Dãy số 0 24 0.00%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 18 22 81.82%
5087 CANDIA - Cân đĩa 17 31 54.84%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 31 55 56.36%
5089 ANTICOVID - Tiêm phòng COVID 12 17 70.59%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 4 48 8.33%
5091 KYHOI - Pháo hoa chào xuân KỶ HỢI 8 17 47.06%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 4 32 12.50%
5093 SONLADEP - Thành phố Sơn La đẹp 2 34 5.88%
5094 CDIV - Chia hết 24 82 29.27%
5095 ROUNDPRI - Số nguyên tố vòng 22 78 28.21%
5096 AREA - Diện tích 25 32 78.13%
5097 STRING - Xâu ký tự 22 25 88.00%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 26 33 78.79%
5099 BONUS - Tặng quà 20 45 44.44%
5106 AREA - Diện tích 14 27 51.85%
5107 GIFT - Quà 7 8 87.50%
5108 DELCHAR - Xóa ký tự 6 11 54.55%
5109 UNIFORM - Đồng phục 10 29 34.48%
5110 CIRCLE - Vòng tròn số 7 45 15.56%
5111 PHONENUM - Số điện thoại 29 61 47.54%