Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 5 39 12.82%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 63 152 41.45%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 56 88 63.64%
5148 Traveling - Du lịch 40 89 44.94%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 43 175 24.57%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 14 56 25.00%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 226 10.62%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 40 40.00%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 17 47 36.17%
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 7 22 31.82%