Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 24 37 64.86%
26 HY019 - Khám bệnh 6 14 42.86%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 9 15 60.00%
24 HY017 - Xây đường 26 54 48.15%
23 HY016 1 6 16.67%
22 HY015 - Nhìn ra biển 45 147 30.61%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
20 HY013 - Điều khiển Robot 6 31 19.35%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 85 43.53%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 24 25.00%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 86 15.12%
13 HY006 - Josephus 15 33 45.45%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 34 96 35.42%
11 HY004 - Điểm tâm 19 84 22.62%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 84 26.19%
9 HY002 - Bảng tần số 179 400 44.75%
8 HY001 - Trung bình 90 317 28.39%
5 DATE - Đoán ngày 14 44 31.82%
4 QUINE - Hack não!!! 76 512 14.84%
3 COPYCAT - Sao chép 223 1924 11.59%
2 HELLO - Hello, World! 546 943 57.90%
1 PLUS - A cộng B 814 1504 54.12%