Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
26 HY019 - Khám bệnh 21 49 42.86%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 15 32 46.88%
24 HY017 - Xây đường 29 67 43.28%
23 HY016 9 49 18.37%
22 HY015 - Nhìn ra biển 97 311 31.19%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 58 39.66%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 40 94 42.55%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 9 41 21.95%
17 HY010 - Thuận thế 14 32 43.75%
16 HY009 - Ngịch thế 71 111 63.96%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
13 HY006 - Josephus 29 100 29.00%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 107 20.56%
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
8 HY001 - Trung bình 143 536 26.68%
5 DATE - Đoán ngày 14 66 21.21%
4 QUINE - Hack não!!! 105 681 15.42%
3 COPYCAT - Sao chép 275 2214 12.42%
2 HELLO - Hello, World! 634 1071 59.20%
1 PLUS - A cộng B 949 1684 56.35%