Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 262 594 44.11%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 283 601 47.09%
9 HY002 - Bảng tần số 259 604 42.88%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 61 612 9.97%
181 SUM - Tính tổng 326 615 53.01%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 325 627 51.83%
1244 ESEQ - Dãy số 96 627 15.31%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 241 630 38.25%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
257 SEQ - Dãy số 144 670 21.49%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 675 35.26%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%
4 QUINE - Hack não!!! 109 702 15.53%
185 SALE - Mua K tặng 1 193 722 26.73%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 229 760 30.13%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 232 823 28.19%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 356 845 42.13%
2 HELLO - Hello, World! 646 1125 57.42%
1 PLUS - A cộng B 978 1746 56.01%
3 COPYCAT - Sao chép 281 2266 12.40%