Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
2035 HORROR 0 7 0.00%
2291 DOIKHANG 0 2 0.00%
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 4 0.00%
2296 LAKY 0 2 0.00%
1273 NORMA 0 25 0.00%
2041 DEBUG 0 8 0.00%
2297 MERSENNE 0 11 0.00%
2298 PAIRS 0 9 0.00%
1275 TRUCK 0 6 0.00%
2299 TRETRAU 0 3 0.00%
1276 FERRIES 0 2 0.00%
2300 LISTGAMEEX 0 2 0.00%
1277 PANCAKE - Xếp bánh 0 25 0.00%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 7 0.00%
2302 NENBIT 0 2 0.00%
1279 MODSUM - Tổng dư 0 2 0.00%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 3 0.00%
2303 SEQ 0 1 0.00%