Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
2242 WINDOWS 0 3 0.00%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 17 106 16.04%
1463 WISHES - Tổng ước 8 36 22.22%
2201 WIZARDS 0 2 0.00%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 20 89 22.47%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 28 7.14%
2089 WORDPOW 0 15 0.00%
2160 WORDPOW 0 4 0.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2190 WORKSTATION 0 3 0.00%
813 WRESTLING - Đấu vật 25 66 37.88%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
882 WTREE 0 3 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 5 0.00%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
241 XEPGACH - Xếp gạch 47 101 46.53%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
5005 XINCHAO 8 16 50.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
2227 XOR 0 3 0.00%
89 XOR – Bit khác nhau 24 26 92.31%
2345 XOROCC 2 32 6.25%