Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
5005 XINCHAO 8 10 80.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
2227 XOR 0 0 -
89 XOR – Bit khác nhau 19 26 73.08%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
1486 XORSET - Tập XOR 0 11 0.00%
664 XORSUM 3 6 50.00%
1477 XQUERY - Truy vấn 18 176 10.23%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
2150 XYZ 0 0 -
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
1393 YENOM - Thanh khoản 21 50 42.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
577 ZAM - Kén chồng 44 109 40.37%
2324 ZERO 0 19 0.00%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
255 ZSUM - ZERO SUM 99 363 27.27%