Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5113 RCV2 - Rung chuông vàng 2 8 19 42.11%
5114 QUALN - Quà Lưu niệm 15 26 57.69%
5115 GHEPSO - Ghép số 8 30 26.67%
5116 RENUM - Đánh số lại 19 25 76.00%
5117 RENUM2 - Đánh số lại đúng thứ tự 17 22 77.27%
5118 DEQUE - Hàng đợi hai đầu 18 26 69.23%
5119 RANGESUM - Truy vấn tổng đoạn con 15 25 60.00%
5120 CHGSTR - BIẾN ĐỔI XÂU 4 4 100.00%
5121 COUNTSEQ - PHÂN TÍCH SỐ 3 3 100.00%
5122 EDITOR - SOẠN THẢO 0.00%
5123 SHORTCUT - ĐƯỜNG TẮT 1 2 50.00%
5124 TRAMPOLINE - ĐỆM LÒ XO 0.00%
5125 INSSORT - SẮP XẾP CHÈN 5 5 100.00%
5126 SDC - HỆ RÀNG BUỘC 0.00%
5127 RANKING - THỨ HẠNG 0.00%
5128 PALIND - SỐ ĐỐI XỨNG 3 3 100.00%
5129 GAME - TRÒ CHƠI NHỮNG VIÊN BI 0 3 0.00%
5130 HACKATHON 2 2 100.00%
5131 TEAMS - CHIA NHÓM 0.00%
5132 DANCING - CẶP NHẢY 3 3 100.00%
5133 PRESENT - BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY 0 1 0.00%
5134 RESEARCH - DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 0.00%
5135 COVAREA - DIỆN TÍCH PHỦ 0.00%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 58 245 23.67%
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%