Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
5149 MINIMUM - Thấp nhất 17 19 89.47%
5150 DIVISIBLE 23 31 74.19%
5151 SQUARESEQ 25 37 67.57%
5152 AREA 6 70 8.57%
5153 XGCD 2 58 3.45%
5154 HKDATA 5 38 13.16%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 45 188 23.94%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 233 10.30%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 41 39.02%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 21 56 37.50%
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 8 26 30.77%