Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
198 TREE - Trồng cây 216 333 64.86%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 217 628 34.55%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 218 375 58.13%
402 PROJECTS - Dự án 218 415 52.53%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 220 451 48.78%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 222 377 58.89%
9 HY002 - Bảng tần số 235 577 40.73%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 238 440 54.09%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 238 532 44.74%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 250 645 38.76%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 254 560 45.36%
3 COPYCAT - Sao chép 260 2247 11.57%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 290 506 57.31%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 294 536 54.85%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 307 651 47.16%
181 SUM - Tính tổng 320 624 51.28%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 328 596 55.03%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 329 777 42.34%
2 HELLO - Hello, World! 637 1082 58.87%
1 PLUS - A cộng B 966 1702 56.76%