Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
402 PROJECTS - Dự án 227 445 51.01%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 227 508 44.69%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 228 443 51.47%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 236 618 38.19%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 241 518 46.53%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 242 567 42.68%
9 HY002 - Bảng tần số 250 586 42.66%
3 COPYCAT - Sao chép 266 2177 12.22%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 267 478 55.86%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 269 569 47.28%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 275 514 53.50%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 317 604 52.48%
181 SUM - Tính tổng 317 603 52.57%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 330 772 42.75%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%
2 HELLO - Hello, World! 619 1045 59.23%
1 PLUS - A cộng B 926 1653 56.02%