Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#105765 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 20 ms 376 K C++ / 504 B meow 2022-11-28 14:01:37
#68829 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 21 ms 340 K C++ 11 (Clang) / 1 K HuangChảMực 2022-01-11 16:36:46
#105634 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 22 ms 1280 K C++ 17 / 858 B NTT 2022-11-28 1:50:34
#89106 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 22 ms 1228 K C++ 11 (NOI) / 582 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-08-14 13:59:36
#27863 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 / 524 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-18 13:41:46
#53762 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 23 ms 460 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2021-10-28 16:15:30
#54060 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 25 ms 436 K C++ 17 (Clang) / 2 K Thái Trung Hiếu 2021-10-30 12:25:21
#69193 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 26 ms 348 K C++ 17 / 745 B hihihi1 2022-01-14 3:14:34
#108687 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 26 ms 480 K C++ 17 / 2 K Vux Quooc Long 2022-12-07 14:21:37
#91925 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 27 ms 1276 K C++ 17 / 658 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-09-16 13:39:47
#79534 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 429 B K27TIN-NguyenTrongHiep 2022-03-29 13:33:56
#84146 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 28 ms 1108 K Pascal / 1 K Thành Hiếu 2022-05-18 0:02:23
#82851 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 3 K Tiêu Trọng Phúc 2022-05-05 11:54:05
#111191 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 29 ms 364 K C++ / 429 B Trần Quang Minh 2022-12-16 9:10:23
#64150 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 907 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 0:47:25
#112849 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 29 ms 388 K C++ 17 / 403 B Bùi Quốc Huy 2022-12-22 1:23:07
#58301 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 4220 K C++ 14 / 867 B always tle 2021-11-18 14:00:56
#69200 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 364 K C++ / 677 B ineedlove 2022-01-14 5:19:57
#116714 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 372 K C++ 11 / 433 B Trịnh Trọng Nghĩa 2023-01-30 4:00:16
#68894 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 4836 K C++ 17 (Clang) / 894 B Newbie 2022-01-12 7:56:04
#112838 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 352 K C++ 14 / 580 B Lường Ngọc An 2022-12-22 1:19:47
#113039 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 388 K C++ 14 / 583 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-23 5:44:56
#29797 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 921 B Phạm Thế Phong 2021-03-08 9:43:10
#39854 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 480 K C++ 17 / 5 K Durex+_+ 2021-06-26 9:51:49
#73994 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 364 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-02-17 15:29:05
#64808 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 388 K C++ / 808 B Ta Minh Kien 2021-12-18 2:21:06
#116771 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 340 K C++ 17 / 443 B Nguyễn Khánh Linh 2023-01-30 8:00:05
#116813 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 / 429 B nguyen minh 2023-01-30 8:19:13
#112831 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 879 B Trùm CUỐI 2022-12-22 1:16:50
#40332 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 348 K C++ / 958 B Phan Nguyen Dieu Linh 2021-06-29 15:40:30
#46937 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 336 K C++ 17 / 752 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-09-08 7:51:41
#60074 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 408 K C++ 17 (Clang) / 702 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 15:14:13
#87202 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 404 K C++ 11 / 699 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-10 2:41:19
#112848 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 344 K C++ 14 / 436 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-12-22 1:22:55
#39849 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 340 K C++ / 658 B halone 2021-06-26 9:42:13
#72896 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 352 K C++ 14 / 743 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:27:04
#71509 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 368 K C++ / 429 B HieuLe 2022-02-08 13:20:49
#115115 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 529 B Trần Gia Hưng 2023-01-06 8:22:29
#112841 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 472 K C++ 17 / 826 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-22 1:20:21
#112847 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 696 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-22 1:22:54
#70455 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 34 ms 6268 K C++ 17 / 785 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 4:27:01
#109522 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 34 ms 6464 K C++ 11 / 818 B Trương Hải Hà 2022-12-09 6:05:44
#112837 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 529 B Ninh Anh Vũ 2022-12-22 1:19:40
#116374 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 34 ms 1344 K C++ 14 / 486 B nguyennhatlam 2023-01-25 14:37:27
#77457 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 35 ms 4220 K C++ / 632 B Nguyễn Duy Khánh 2022-03-15 5:02:47
#103211 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 35 ms 1256 K C++ 17 / 578 B Vũ Đức Huy 2022-11-21 15:21:30
#40319 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 38 ms 476 K C++ 17 / 873 B Phan Quý Thịnh 2021-06-29 15:18:49
#47251 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 38 ms 344 K C++ 17 / 558 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 10:55:56
#76751 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 38 ms 456 K C++ 17 / 793 B TH? 2022-03-07 8:48:53
#29622 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 40 ms 348 K C++ 14 / 682 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2021-03-06 19:41:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: