Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67353 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 39 ms 3604 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2022-01-01 6:42:05
#8992 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 66 ms 1092 K Pascal / 759 B mr_coder 2020-10-02 7:16:18
#73860 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 74 ms 1108 K Pascal / 588 B BH 2022-02-16 22:22:58
#76352 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 76 ms 1016 K Pascal / 726 B alooooooo 2022-03-04 6:54:44
#80411 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 88 ms 2012 K Pascal / 1 K Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2022-04-04 5:07:27
#26918 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 89 ms 960 K C++ 11 / 975 B always tle 2021-01-29 13:33:10
#6109 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 90 ms 1164 K C++ 11 (NOI) / 635 B Trần Hương Trang 2020-04-23 2:46:57
#27214 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 91 ms 820 K C++ 17 / 550 B iwannabetheguy 2021-02-03 13:50:16
#64669 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 91 ms 1240 K C++ 17 / 601 B Vũ Giang 2021-12-17 12:22:07
#35493 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 92 ms 1676 K C++ 17 / 725 B Con Vịt Kutee 2021-04-21 0:46:06
#26474 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 93 ms 1288 K C++ 17 / 643 B Nguyễn Bình An 2021-01-23 3:01:45
#26471 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 93 ms 1272 K C++ 17 / 649 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-23 3:01:16
#27560 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 93 ms 888 K C++ 11 / 659 B Trần Thái Toàn 2021-02-09 3:56:40
#49187 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 93 ms 884 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:01:01
#26454 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 94 ms 1272 K C++ / 603 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-23 2:55:41
#26491 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 94 ms 1288 K C++ 17 / 600 B Lê Minh Tâm 2021-01-23 3:05:07
#26985 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 94 ms 1272 K C++ 17 / 641 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-30 6:45:54
#26349 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 888 K C++ 14 / 747 B zero 2021-01-22 9:49:54
#26341 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 2032 K C++ 17 / 885 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-22 8:01:50
#26455 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 844 K C++ 17 / 584 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-23 2:57:36
#26500 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 1272 K C++ 17 / 655 B Tạ Thu Hà 2021-01-23 3:08:31
#74801 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 1224 K C++ / 694 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-21 1:38:15
#78051 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 856 K C++ / 429 B Truong Xuan Dao 2022-03-19 16:00:45
#26495 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 2008 K C++ / 657 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-23 3:05:40
#26475 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 1272 K C++ 17 (Clang) / 643 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-23 3:02:09
#54631 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 2064 K C++ 14 / 752 B wal 2021-11-02 6:54:28
#54509 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 2836 K C++ / 792 B Trần Khắc Triều 2021-11-02 3:25:52
#67516 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 1220 K C++ / 745 B DEATH 2022-01-02 14:17:45
#63923 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 1268 K C++ 11 / 695 B KIN 2021-12-16 13:27:05
#6095 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 97 ms 1244 K C++ 14 / 699 B Chùm CUỐI 2020-04-23 1:43:43
#6108 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 97 ms 2104 K C++ 17 / 755 B Phạm Thế Phong 2020-04-23 2:46:06
#6313 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 97 ms 2040 K C++ 14 / 793 B Phạm Đình Thông 2020-04-25 10:05:53
#26489 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 97 ms 2168 K C++ / 659 B Đoàn Công Chiến 2021-01-23 3:04:31
#26470 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 1984 K C++ 17 / 657 B Nguyễn Huy Hùng 2021-01-23 3:01:15
#28475 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 824 K C++ 17 / 444 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 3:14:12
#51400 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 884 K C++ 14 / 750 B hihihi1 2021-10-15 6:41:49
#55125 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 2144 K C++ 11 / 717 B soul 2021-11-03 15:06:19
#66048 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 860 K C++ 17 / 817 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 5:09:59
#67887 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 99 ms 2036 K C++ 11 (Clang) / 2 K Tohka Yatogami 2022-01-04 14:21:15
#6709 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 101 ms 2056 K C++ 11 (Clang) / 602 B Đoàn Thành Lâm 2020-05-03 14:18:16
#26456 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 101 ms 1272 K C++ 17 / 584 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-23 2:57:47
#26596 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 102 ms 1976 K C++ / 584 B Bùi Tâm Đan 2021-01-24 5:34:42
#81880 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 102 ms 1224 K C++ / 856 B Đỗ Bình Minh 2022-04-15 4:19:24
#7191 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 2136 K C++ 17 / 755 B Lemon Garden 2020-05-14 13:49:09
#26466 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 824 K C++ 17 / 584 B Đặng Thái Sơn 2021-01-23 2:59:54
#62544 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 2036 K C++ 17 / 818 B Trần Phong 2021-12-13 13:47:06
#44979 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 1232 K C++ 17 / 648 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-23 7:38:03
#70418 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 844 K C++ / 664 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 3:12:28
#6679 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 105 ms 2008 K C++ 11 (Clang) / 612 B Dương Thị Ngân Giang 2020-05-03 13:27:04
#26493 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 106 ms 1240 K C++ / 542 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-23 3:05:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: