Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#34018 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 23 ms 356 K Pascal / 488 B Khuyen Tran 2021-04-10 2:32:13
#34019 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 26 ms 740 K Pascal / 500 B Lâm Khánh An 2021-04-10 2:32:47
#105561 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 26 ms 476 K C++ 14 / 957 B Nguyễn Thái Văn 2022-11-27 10:02:52
#129418 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 27 ms 508 K C++ 17 / 821 B Lê Quang Phúc 2023-03-28 7:36:18
#31565 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 28 ms 392 K Pascal / 569 B Nguyen An 2021-03-17 14:24:49
#40430 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 28 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-06-30 6:41:44
#66714 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 815 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 5:27:06
#127683 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 29 ms 464 K C++ 17 / 556 B TKduybich 2023-03-17 14:11:47
#123708 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 29 ms 492 K C++ 11 (Clang) / 2 K Hoc Sinh Lao Cai 2023-03-01 8:06:14
#147507 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 29 ms 512 K C++ 14 / 941 B nguyễn hữu rin 2023-09-04 5:52:38
#152477 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 30 ms 412 K C++ 14 / 732 B Nguyen Phuoc Sang 2023-10-12 7:01:18
#126336 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 31 ms 472 K C++ 17 / 526 B HieuLe 2023-03-12 13:22:32
#95768 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 31 ms 408 K C++ / 544 B Phan Mạnh Hùng 2022-10-20 1:37:03
#124929 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 31 ms 1084 K C++ 11 / 628 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-04 10:11:08
#58636 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 32 ms 400 K C++ 17 / 482 B Vũ Giang 2021-11-21 6:03:57
#105671 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 32 ms 772 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-28 7:18:55
#107622 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 32 ms 464 K C++ 17 / 558 B Meow 2022-12-04 15:15:19
#7952 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 33 ms 488 K C++ 17 / 558 B Phạm Thế Phong 2020-06-30 1:48:44
#36343 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 33 ms 544 K C++ 17 / 570 B Lê Hiển Long 2021-05-05 4:17:03
#123594 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 33 ms 496 K C++ 17 / 572 B Ninh Anh Vũ 2023-03-01 7:17:01
#98480 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 33 ms 448 K C++ 17 / 1 K Le huu huy 2022-11-04 2:21:32
#107625 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 33 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 846 B Nguyễn Nam Hy 2022-12-04 17:00:09
#34865 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 34 ms 388 K C++ 17 / 555 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:13:29
#98093 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 34 ms 620 K C++ 14 / 701 B Lâm Duy Bảo 2022-11-03 3:33:25
#5582 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 35 ms 388 K C++ 14 / 1 K duckman 2020-04-10 7:17:28
#70531 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 35 ms 416 K C++ 11 (Clang) / 756 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 18:51:37
#90469 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 35 ms 504 K C++ 14 / 591 B Trịnh Phạm Thiện Nhân 2022-08-26 15:51:18
#95776 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 35 ms 500 K C++ 17 / 660 B Trần Huy Hoàng 2022-10-20 1:41:01
#95759 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 35 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-20 1:29:24
#98845 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 35 ms 388 K C++ 17 / 603 B 23daleyyy 2022-11-05 6:45:03
#144163 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 580 B 999hoangtugio999 2023-07-28 3:45:05
#43311 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 36 ms 384 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-08-06 2:50:46
#40127 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 36 ms 448 K C++ 17 / 559 B Nguyễn Hải An 2021-06-28 8:29:47
#96345 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 36 ms 512 K C++ 17 / 493 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-10-21 13:17:17
#98820 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 36 ms 512 K C++ 17 / 654 B tinozg 2022-11-05 3:44:44
#106657 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 36 ms 512 K C++ 17 / 860 B Akiet 2022-11-30 15:24:54
#9029 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 37 ms 384 K C++ 14 / 687 B always tle 2020-10-02 9:21:27
#144737 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 37 ms 508 K C++ 17 / 709 B trinhbaongoc3011 2023-08-01 15:26:56
#161695 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 37 ms 384 K C++ 17 / 635 B PHẠM HOÀNG TUẤN 2023-11-13 19:01:22
#164685 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 37 ms 496 K C++ 17 / 632 B Ngô Thế Cường 2023-11-23 13:51:53
#107218 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 38 ms 444 K C++ 17 / 635 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-12-02 14:13:23
#34610 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 38 ms 444 K C++ / 669 B minh nguyen le 2021-04-14 15:54:02
#70641 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 38 ms 572 K C++ 14 / 623 B DEATH 2022-01-26 0:41:16
#35987 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 39 ms 440 K C++ 11 / 594 B Đỗ Duy Đông 2021-04-27 9:36:16
#97919 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 39 ms 396 K C++ 17 / 3 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-02 11:27:33
#76586 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 40 ms 480 K C++ 17 / 562 B TH? 2022-03-05 7:54:30
#37151 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 41 ms 476 K C++ / 631 B Phan Quý Thịnh 2021-05-20 4:22:18
#105491 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 41 ms 448 K C++ 14 / 609 B Nguyen Gia Huy 2022-11-26 13:57:50
#49177 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 42 ms 440 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 2:22:01
#69711 #424. DPSEQ – Trò chơi với dãy số Accepted 100 42 ms 468 K C++ / 627 B Mad 2022-01-18 10:43:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: