Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57719 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 43 ms 1020 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-16 3:24:07
#47548 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 47 ms 4196 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex-_- 2021-09-12 15:04:52
#25920 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 49 ms 1168 K Pascal / 1 K Nguyen An 2021-01-19 3:01:33
#53670 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 50 ms 636 K C++ / 1 K Xuân 2021-10-28 6:43:38
#16684 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 616 K C++ 17 / 979 B Trần Quốc Khang 2020-11-25 8:51:05
#49426 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 608 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-29 13:50:45
#36393 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 4124 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2021-05-07 4:17:35
#49978 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 1364 K C++ 14 / 1 K QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-10-05 13:52:01
#36004 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 608 K C++ 14 / 1 K An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:37:08
#25922 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 56 ms 4132 K Pascal / 1 K Lâm Khánh An 2021-01-19 3:18:26
#9366 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 58 ms 1024 K C++ 14 / 1 K Chùm CUỐI 2020-10-07 9:55:25
#51906 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 60 ms 636 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2021-10-19 2:24:55
#32407 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 640 K C++ / 827 B always tle 2021-03-24 14:08:50
#67727 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 2940 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:34:19
#70845 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 65 ms 3384 K C++ 17 / 4 K GRYPHON_K10 2022-01-27 8:02:08
#32512 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 69 ms 896 K C++ 11 / 1 K HoangVu 2021-03-25 14:34:09
#34529 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 71 ms 3024 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-04-14 10:50:06
#21805 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 72 ms 6528 K C++ 11 / 862 B shabipilamew 2020-12-15 12:25:16
#31306 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 73 ms 4420 K C++ 17 / 5 K iwannabetheguy 2021-03-16 14:21:51
#9368 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 79 ms 8680 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-07 9:56:43
#9367 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 83 ms 8832 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-07 9:55:50
#48658 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 87 ms 852 K C++ 17 / 971 B vuvanhung 2021-09-23 2:05:07
#57720 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 117 ms 984 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-16 3:24:25
#59586 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 119 ms 616 K C++ 14 / 1 K Xice-T02 2021-11-25 18:41:33
#43679 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 123 ms 632 K C++ / 1 K Cao Chí Hiếu 2021-08-10 17:09:20
#69646 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 124 ms 640 K C++ 11 / 892 B L H D 2022-01-17 16:16:02
#35597 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 125 ms 896 K C++ 14 / 818 B Duy_e 2021-04-22 9:13:54
#53760 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 131 ms 660 K C++ 11 / 965 B Nguyen Loan 2021-10-28 15:42:56
#18448 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 136 ms 640 K C++ 11 / 1 K madv809rr 2020-12-03 6:32:31
#48381 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 141 ms 3068 K C++ 14 / 1016 B violetzzz 2021-09-19 15:21:57
#39204 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 144 ms 8704 K C++ 17 / 1 K batman 2021-06-18 9:28:10
#39487 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 151 ms 2656 K C++ 17 / 2 K dfgdf 2021-06-22 9:32:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: