Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#84519 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 262 ms 24128 K C++ / 698 B Phạm Anh Tuấn 2022-05-23 7:57:01
#73865 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 130 ms 852 K C++ 14 / 814 B Duy_e 2022-02-17 0:26:18
#69647 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 135 ms 704 K C++ 11 / 826 B L H D 2022-01-17 16:19:18
#32407 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 640 K C++ / 827 B always tle 2021-03-24 14:08:50
#21805 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 72 ms 6528 K C++ 11 / 862 B shabipilamew 2020-12-15 12:25:16
#135801 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 152 ms 4332 K C++ 14 / 862 B Vo Hoan Phuc 2023-04-27 14:08:27
#136008 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 242 ms 24092 K C++ 17 / 869 B Phan Lê 2023-04-29 16:54:28
#107860 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 48 ms 704 K C++ 17 / 870 B Nguyễn Đình Tài 2022-12-05 13:35:36
#77288 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 129 ms 4416 K C++ 17 / 894 B Nguyễn Nam Khang 2022-03-14 3:05:30
#76057 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 82 ms 4308 K C++ 17 / 894 B QQQuyet 2022-03-01 5:44:52
#130275 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 244 ms 36316 K C++ 17 / 930 B Nguyễn Minh Quang 2023-04-01 3:10:47
#125796 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 50 ms 892 K C++ 11 / 953 B Lê Nguyễn Hiếu An 2023-03-09 10:04:00
#48658 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 87 ms 852 K C++ 17 / 971 B vuvanhung 2021-09-23 2:05:07
#122170 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 161 ms 24372 K C++ 11 / 974 B Trần Bá Nguyên 2023-02-20 9:05:19
#16684 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 616 K C++ 17 / 979 B Trần Quốc Khang 2020-11-25 8:51:05
#120222 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 47 ms 636 K C++ 17 / 980 B a 2023-02-12 7:59:11
#50688 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 132 ms 636 K C++ 17 / 988 B hihihi1 2021-10-11 12:44:16
#78154 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 57 ms 664 K C++ 14 / 997 B stroke of fortune 2022-03-20 7:10:02
#76202 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 636 K C++ 11 / 998 B Xuân 2022-03-02 10:23:25
#82908 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 124 ms 1088 K C++ / 1000 B Đỗ Việt Cường 2022-05-06 15:59:01
#48381 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 141 ms 3068 K C++ 14 / 1016 B violetzzz 2021-09-19 15:21:57
#73882 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 69 ms 764 K C++ 11 / 1020 B bac ha meo 2022-02-17 1:16:04
#53760 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 131 ms 660 K C++ 11 / 965 B Nguyen Loan 2021-10-28 15:42:56
#73866 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 636 K C++ 17 (Clang) / 1 K MOI 2022-02-17 0:34:05
#85401 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 123 ms 636 K C++ 11 / 1 K Nguyễn D. 2022-06-10 13:41:57
#114091 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 69 ms 8320 K C++ 11 (Clang) / 1 K Phan Thien Hue 2023-01-03 8:09:59
#139467 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 122 ms 676 K C++ 17 / 1 K Đinh Nguyễn An 2023-05-27 15:30:41
#75197 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 145 ms 636 K C++ 17 / 1 K rpkrpkrpk 2022-02-23 14:54:46
#130464 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 121 ms 740 K C++ 11 / 1 K Phạm Nguyễn Khánh Đăng 2023-04-02 1:53:37
#34529 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 71 ms 3024 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-04-14 10:50:06
#73173 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 169 ms 25076 K C++ 17 (Clang) / 1 K trần minh hoàng 2022-02-14 13:41:25
#92880 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 74 ms 3328 K C++ 17 / 1 K anhduc 2022-10-01 8:07:48
#69341 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 214 ms 39428 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2022-01-15 0:53:41
#39204 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 144 ms 8704 K C++ 17 / 1 K batman 2021-06-18 9:28:10
#127151 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 114 ms 1000 K C++ 17 / 1 K Đặng Nhật Đông 2023-03-15 5:39:00
#25920 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 49 ms 1168 K Pascal / 1 K Nguyen An 2021-01-19 3:01:33
#85107 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 51 ms 864 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-04 16:09:32
#59586 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 119 ms 616 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-25 18:41:33
#36004 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 608 K C++ 14 / 1 K An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:37:08
#117065 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 203 ms 12388 K C++ 17 / 1 K 23daleyyy 2023-02-01 3:34:23
#57718 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 114 ms 884 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-11-16 3:16:22
#49978 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 1364 K C++ 14 / 1 K vinhnct2005 2021-10-05 13:52:01
#128242 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 76 ms 8732 K C++ 17 / 1 K R 2023-03-22 8:43:48
#57720 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 117 ms 984 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-16 3:24:25
#83945 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 51 ms 596 K C++ 17 / 1 K Ngọc Thịnh 2022-05-15 8:44:29
#75388 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 61 ms 4324 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 9:17:53
#75012 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 66 ms 636 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-22 12:00:10
#67727 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 2940 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:34:19
#82611 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 612 K C++ 14 / 1 K Bui Quoc Huy 2022-04-28 14:16:34
#75393 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 70 ms 8152 K C++ 11 / 1 K Trần Phương Thảo 2022-02-24 9:21:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: