Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
26 HY019 - Khám bệnh 22 50 44.00%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
43 HY036 11 39 28.21%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
17 HY010 - Thuận thế 16 34 47.06%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
38 HY031 4 23 17.39%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 22 22.73%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
40 HY033 - Dán đề can 8 20 40.00%
36 HY029 2 19 10.53%
37 HY030 2 19 10.53%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
872 VIRUS 2 13 15.38%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
41 HY034 2 5 40.00%
42 HY035 0.00%