Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
36 HY029 2 19 10.53%
37 HY030 2 19 10.53%
38 HY031 4 23 17.39%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 22 22.73%
40 HY033 - Dán đề can 8 20 40.00%
41 HY034 2 5 40.00%
42 HY035 0.00%
43 HY036 11 39 28.21%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 65 216 30.09%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
872 VIRUS 2 13 15.38%